برنامه های تلویزیونی

برنامه تلویزیونی خبر 6. کانال 6. رسانه های مجازی و ترویج کتابخوانی. 26 خرداد 1393

برنامه تلویزیونی اردی بهشت. کانال 4. آسیب شناسی فضای مجازی- استفاده کودکان از فضای مجازی. 30  اردیبهشت1394

برنامه تلویزیونی اردی بهشت. کانال 4. آسیب شناسی فضای مجازی- اعتیاد در فضای مجازی. 6 خرداد 1394

برنامه تلویزیونی سلام زندگی. کانال 6. سواد سلامت و شبکه های اجتماعی. 13 مرداد 1395

برنامه رادیویی ایستگاه نود و هشت. رادیو اقتصاد. مطالعه در فضای مجازی. 24  آبان 1395