تماس با من

Email:  shmoradi {a * t} gmail.com

Linkedin  https://ir.linkedin.com/pub/shima-moradi/49/281/171

Researchgate  http://www.researchgate.net/researcher/21890951_Shima_Moradi